Me Khiet Tam Bao Ve Su Song

      Các Giờ Kinh Trong Ngày

 
         □   Lòng Thương Xót Chúa

         □  Tuần Cửu Nhật Lòng Thương Xót Chúa

         □  Kinh Mân Côi Cầu cho Thai Nhi

         □  Lần Hạt Mân Côi

         □  15 Kinh Nguyện

         □  Tuần bảy ngày cầu cho Các Linh Hốn nơi Luyện Ngục

         □  Kinh Cầu Hồn
           
         

- 15.00 giờ Việt Nam (09g Paris, 00g Cali) Lần Hạt Lòng Thương Xót  Đặc biệt Cầu Xin Chữa Lành
 

- 21.00 giờ Việt Nam (15g Paris, 06g Cali)  Lần Hạt Mân Côi    Cầu Cho Thai Nhi và Các Bà Mẹ

- 03.00 giờ Việt Nam (21g Paris, 12g Cali) 15 Kinh Nguyện   Đặc biệt Cầu Cho Các Linh Hồn

 

 

         Linh Mục & Tu Sĩ Linh Hướng

 - Linh Mục Joseph Nguyễn Ngọc Dũng ( cungMEngheLOICHUA )

 - khiet tam_2 (Sr. Hạnh Hương, Phó Bề Trên Tổng Quản Dòng Mẹ Khiết Tâm)

LẦN HẠT kÍNH CHÚA THÁNH THẦN

LẦN HẠT kÍNH CHÚA THÁNH THẦN

»†« Lời Kinh Magnificat (Lc 1:46-55)
 
Linh hồn tôi ngợi khen Chúa,
và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi,
vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa.

Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi có phước,
vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại
và Danh Ngài là thánh.
 
Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia
dành cho những người kính sợ Chúa.
Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực,
dẹp tan những ai thần trí kiêu căng.

Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng
và nâng cao những người phận nhỏ.
Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước,
và để người giàu có trở về tay không.

Chúa đã săn sóc Israel tôi tớ Chúa,
bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài.
Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi,
cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời". Amen.


 »†« Đọc 1 kinh Kinh Lạy Cha  (hạt thứ nhất)

     Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.    

»†« Lời cầu xin Đức Trinh Nữ Maria Chí Thánh :A , B , C  (Ba hạt còn lại:)

A. X: Lạy Đức Trinh Nữ Maria rất tinh tuyền, khi Mẹ được thụ thai vô nhiễm, Chúa Thánh Thần đã chọn Mẹ làm Nhà tạm cho Chúa ngự trị, xin cầu bàu cùng Chúa cho chúng con!
Đ: Và xin làm cho Thánh Thần Thiên Chúa mau đến canh tân bộ mặt trái đất!

†. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

B. X: Lạy Đức Trinh Nữ Maria rất tinh tuyền, khi Ngôi Hai xuống thế làm người, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, Mẹ đã trở nên Thân mẫu của Thiên Chúa, xin cầu bàu cùng Chúa cho chúng con!
Đ: Và xin làm cho Thánh Thần Thiên Chúa mau đến canh tân bộ mặt trái đất!

†. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

C. X: Lạy Đức Trinh Nữ Maria rất tinh tuyền, khi Mẹ cầu nguyện với các Tông đồ trong phòng Tiệc ly, Mẹ đã được đầy tràn Chúa Thánh Thần, xin cầu bàu cùng Chúa cho chúng con!
Đ: Và xin làm cho Thánh Thần Thiên Chúa mau đến canh tân bộ mặt trái đất!

†. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.  
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

»†« HÁT HOẶC ĐỌC KINH LẠY CHÚA THÁNH THẦN, XIN NGỰ ĐẾN

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến,
và từ trời xin toả ánh quang minh của Ngài trên chúng con!
Lạy Cha của kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến;
Đấng ban ân huệ, Đấng soi sáng tâm hồn, xin Ngài ngự đến!
 
Lạy Đấng an ủi tuyệt vời,
là khách trọ hiền lương của mọi tâm hồn,
là Đấng uỷ lạo dịu dàng khôn sánh.
Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than,
là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.
 
Ôi, sự sáng chứa chan hồng phúc,
xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.
Nếu không có Chúa trợ phù,
trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội.
 
Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan,
và chữa cho lành những nơi thương tích.
Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng,
chỉnh đốn lại chỗ trật đường.

Xin Chúa ban cho các tín hữu,
là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn.
Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức,
được hạnh phúc cứu độ, và được hoan hỉ đời đời. Amen.
 
†. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.


»†« Lần hạt kính Chúa Thánh Thần

+ Thứ nhất thì gẫm
- Đức Chúa Giêsu nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria bởi phép Đức Chúa Thánh Thần (Lc 1, 30-35)
- Ta hãy xin cho được lòng KÍNH SỢ Chúa.

(đọc 7 lần ở mỗi hạt nhỏ,  Xướng-Đáp sau đây)

X: Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa.
Đ: Và xin đốt lên ngọn Lửa Tình yêu Chúa trong lòng mọi người.

(Sau cùng, lần 2 hạt rời thì hát hoặc đọc những lời sau đây:)

Đọc: Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con, Thần Khí tác tạo của Chúa, Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng.

Đọc: Lạy Cha, Cha đã giáo hóa tâm hồn các tín hữu Cha bằng ánh sáng của Chúa Thánh Thần, nhờ cũng một Thần Khí ấy, xin ban cho chúng con được nếm cảm điều thiện hảo, và luôn tận hưởng những ơn an ủi thần linh của Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.


+ Thứ hai thì gẫm

- Đức Chúa Giêsu được Chúa Thánh Thần tấn phong làm Đấng Thiên Sai trên sông Giođan  (lc 3, 21-22).
- Ta hãy xin cho được lòng SỐT SẮNG mà thờ phượng kính mến Chúa.

(đọc 7 lần ở mỗi hạt nhỏ,  Xướng-Đáp sau đây)

X: Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa.
Đ: Và xin đốt lên ngọn Lửa Tình yêu Chúa trong lòng mọi người.

(Sau cùng, lần 2 hạt rời thì hát hoặc đọc những lời sau đây:)

 Đọc Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con, Thần Khí tác tạo của Chúa, Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng.

Đọc: Lạy Cha, Cha đã giáo hóa tâm hồn các tín hữu Cha bằng ánh sáng của Chúa Thánh Thần, nhờ cũng một Thần Khí ấy, xin ban cho chúng con được nếm cảm điều thiện hảo, và luôn tận hưởng những ơn an ủi thần linh của Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

+ Thứ ba thì gẫm

- Đức Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá để xóa tội trần gian và ban Chúa Thánh Thần (Ga 19, 28-30).
- Ta hãy xin cho được lòng HIỂU BIẾT Chúa luôn.

(đọc 7 lần ở mỗi hạt nhỏ,  Xướng-Đáp sau đây)

X: Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa.
Đ: Và xin đốt lên ngọn Lửa Tình yêu Chúa trong lòng mọi người.

(Sau cùng, lần 2 hạt rời thì hát hoặc đọc những lời sau đây:)

- Đọc:
Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con, Thần Khí tác tạo của Chúa, Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng.

Đọc : Lạy Cha, Cha đã giáo hóa tâm hồn các tín hữu Cha bằng ánh sáng của Chúa Thánh Thần, nhờ cũng một Thần Khí ấy, xin ban cho chúng con được nếm cảm điều thiện hảo, và luôn tận hưởng những ơn an ủi thần linh của Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.


+ Thứ bốn thì gẫm
- Đức Chúa Giêsu ban Chúa Thánh Thần xuống cho các Tông đồ để tha tội muôn dân (Ga 20, 19-23).
- Ta hãy xin cho được lòng MẠNH MẼ mà chu toàn bổn phận làm con Chúa.

(đọc 7 lần ở mỗi hạt nhỏ,  Xướng-Đáp sau đây)

X: Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa.
Đ: Và xin đốt lên ngọn Lửa Tình yêu Chúa trong lòng mọi người.

(Sau cùng, lần 2 hạt rời thì hát hoặc đọc những lời sau đây:)

- Đọc: Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con, Thần Khí tác tạo của Chúa, Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng.

Đọc : Lạy Cha, Cha đã giáo hóa tâm hồn các tín hữu Cha bằng ánh sáng của Chúa Thánh Thần, nhờ cũng một Thần Khí ấy, xin ban cho chúng con được nếm cảm điều thiện hảo, và luôn tận hưởng những ơn an ủi thần linh của Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

+ Thứ năm thì gẫm
- Đức Chúa Cha cùng Đức Chúa Giêsu ban tràn đầy Chúa Thánh Thần trong ngày Lễ Ngũ tuần, và cho Hội Thánh được tràn đầy sức mạnh mà bắt đầu đi rao giảng khắp thế gian (Cv 2, 1-13).
- Ta hãy xin cho được một lòng biết nghe lời Chúa BẢO BAN.

(đọc 7 lần ở mỗi hạt nhỏ,  Xướng-Đáp sau đây)


X: Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa.
Đ: Và xin đốt lên ngọn Lửa Tình yêu Chúa trong lòng mọi người.

(Sau cùng, lần 2 hạt rời thì hát hoặc đọc những lời sau đây:)

- Đọc: Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con, Thần Khí tác tạo của Chúa, Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng.

Đọc: Lạy Cha, Cha đã giáo hóa tâm hồn các tín hữu Cha bằng ánh sáng của Chúa Thánh Thần, nhờ cũng một Thần Khí ấy, xin ban cho chúng con được nếm cảm điều thiện hảo, và luôn tận hưởng những ơn an ủi thần linh của Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.


+ Thứ sáu thì gẫm
- Đức Chúa Thánh Thần lần đầu tiên ngự xuống trên khắp bàng dân thiên hạ (Cv 10, 34-48).
- Ta hãy xin cho được lòng trí THÔNG MINH.

(đọc 7 lần ở mỗi hạt nhỏ,  Xướng-Đáp sau đây)

X: Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa.
Đ: Và xin đốt lên ngọn Lửa Tình yêu Chúa trong lòng mọi người.

(Sau cùng, lần 2 hạt rời thì hát hoặc đọc những lời sau đây:)

- Đọc: Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con, Thần Khí tác tạo của Chúa, Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng.

Đọc: Lạy Cha, Cha đã giáo hóa tâm hồn các tín hữu Cha bằng ánh sáng của Chúa Thánh Thần, nhờ cũng một Thần Khí ấy, xin ban cho chúng con được nếm cảm điều thiện hảo, và luôn tận hưởng những ơn an ủi thần linh của Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.


+ Thứ bảy thì gẫm
- Đức Chúa Thánh Thần hướng dẫn Hội Thánh mọi thời bằng cách ban phát hồng ân và các đặc sủng của Người (Cv 15, 22-29; Gl 5, 22-23; 1 Cr 12, 12-14; Rm 8, 26-27).
- Ta hãy xin cho được lòng trí KHÔN NGOAN.

(đọc 7 lần ở mỗi hạt nhỏ,  Xướng-Đáp sau đây)

X: Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa.
Đ: Và xin đốt lên ngọn Lửa Tình yêu Chúa trong lòng mọi người.

(Sau cùng, lần 2 hạt rời thì hát hoặc đọc những lời sau đây:)

- Đọc: Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con, Thần Khí tác tạo của Chúa, Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng.

- Lạy Cha, Cha đã giáo hóa tâm hồn các tín hữu Cha bằng ánh sáng của Chúa Thánh Thần, nhờ cũng một Thần Khí ấy, xin ban cho chúng con được nếm cảm điều thiện hảo, và luôn tận hưởng những ơn an ủi thần linh của Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.


KINH TẬN HIẾN CHO CHÚA THÁNH THẦN
   
 Lạy Chúa Thánh Thần, là Thần Trí ánh sáng và tình yêu, con xin tận hiến cho Ngài, bây giờ và mãi mãi về sau, trí khôn con, tâm hồn con và ý chí con, toàn thể con người con.
  Ước gì trí khôn con luôn ngoan ngoãn nghe theo lời Ngài soi sáng, và nghe theo giáo huấn của Hội Thánh Công giáo thánh thiện, mà Ngài là người chỉ đạo không thể sai lầm;
     ước gì tâm hồn con luôn cháy lửa tình yêu Chúa và tha nhân;
     ước gì ý chí con luôn khuôn đúc theo Thánh ý Chúa;
và ước gì cả cuộc đời con là khuôn đúc trung thành bắt chước đời sống và nhân đức của Chúa Giêsu Kitô, là Đấng Cứu Chuộc chúng con, xin dâng lên Người, cùng với Chúa Cha và Chúa, ôi lạy Chúa Thánh Thần, danh dự và vinh quang, đến muôn đời muôn kiếp. Amen.

    Xin ngự đến trong lòng chúng con, lạy
     Thánh Thần ban ơn kính sợ Chúa,
     Thánh Thần ban ơn sốt sắng,
     Thánh thần ban ơn hiểu biết,
     Thánh Thần ban ơn mạnh mẽ,
     Thánh Thần ban ơn bảo ban,
     Thánh Thần ban ơn thông minh,
     Thánh Thần ban ơn khôn ngoan,
xin thương ban cho chúng con được đầy dẫy mọi hồng ân của Ngài. Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Amen.