Me Khiet Tam Bao Ve Su Song

                Tuần Cửu Nhật

Tháng Giêng 2015

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

 

 

 

 

1

Tuần Cửu NHật

7

2

Tuần Cửu NHật

8

3

Tuần Cửu NHật

9

4

Tuần Cửu NHật

1

5

Tuần Cửu NHật

2

6

Tuần Cửu NHật

3

7

Tuần Cửu NHật

4

8

Tuần Cửu NHật

5

9

Tuần Cửu NHật

6

10

Tuần Cửu NHật

7

11

Tuần Cửu NHật

8

12

Tuần Cửu NHật

9

13

Tuần Cửu NHật

1

14

Tuần Cửu NHật

2

15

Tuần Cửu NHật

3

16

Tuần Cửu NHật

4

17

Tuần Cửu NHật

5

18

Tuần Cửu NHật

6

19

Tuần Cửu NHật

7

20

Tuần Cửu NHật

8

21

Tuần Cửu NHật

9

22

Tuần Cửu NHật

1

23

Tuần Cửu NHật

2

24

Tuần Cửu NHật

3

25

Tuần Cửu NHật

4

26

Tuần Cửu NHật

5

27

Tuần Cửu NHật

6

28

Tuần Cửu NHật

7

29

Tuần Cửu NHật

8

30

Tuần Cửu NHật

9

31

Tuần Cửu NHật

1

 

 

Tháng Hai 2015

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

 

 

 

 

 

 

 

1

Tuần Cửu NHật

2

2

Tuần Cửu NHật

3

3

Tuần Cửu NHật

4

4

Tuần Cửu NHật

5

5

Tuần Cửu NHật

6

6

Tuần Cửu NHật

7

7

Tuần Cửu NHật

8

8

Tuần Cửu NHật

9

9

Tuần Cửu NHật

1

10

Tuần Cửu NHật

2

11

Tuần Cửu NHật

3

12

Tuần Cửu NHật

4

13

Tuần Cửu NHật

5

14

Tuần Cửu NHật

6

15

Tuần Cửu NHật

7

16

Tuần Cửu NHật

8

17

Tuần Cửu NHật

9

18

Tuần Cửu NHật

1

19

Tuần Cửu NHật

2

20

Tuần Cửu NHật

3

21

Tuần Cửu NHật

4

22

Tuần Cửu NHật

5

23

Tuần Cửu NHật

6

24

Tuần Cửu NHật

7

25

Tuần Cửu NHật

8

26

Tuần Cửu NHật

9

27

Tuần Cửu NHật

1

28

Tuần Cửu NHật

2

 

 

Tháng Ba 2015

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

 

 

 

 

 

 

 

1

Tuần Cửu NHật

3

2

Tuần Cửu NHật

4

3

Tuần Cửu NHật

5

4

Tuần Cửu NHật

6

5

Tuần Cửu NHật

7

6

Tuần Cửu NHật

8

7

Tuần Cửu NHật

9

8

Tuần Cửu NHật

1

9

Tuần Cửu NHật

2

10

Tuần Cửu NHật

3

11

Tuần Cửu NHật

4

12

Tuần Cửu NHật

5

13

Tuần Cửu NHật

6

14

Tuần Cửu NHật

7

15

Tuần Cửu NHật

8

16

Tuần Cửu NHật

9

17

Tuần Cửu NHật

1

18

Tuần Cửu NHật

2

19

Tuần Cửu NHật

3

20

Tuần Cửu NHật

4

21

Tuần Cửu NHật

5

22

Tuần Cửu NHật

6

23

Tuần Cửu NHật

7

24

Tuần Cửu NHật

8

24

Tuần Cửu NHật

9

26

Tuần Cửu NHật

1

27

Tuần Cửu NHật

2

28

Tuần Cửu NHật

3

29

Tuần Cửu NHật

4

30

Tuần Cửu NHật

5

31

Tuần Cửu NHật

6

 

 

 

 

 

 

Tháng Tư 2015

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

 

 

 

1

Tuần Cửu NHật

7

2

Tuần Cửu NHật

8

3

Tuần Cửu NHật

1

4

Tuần Cửu NHật

2

5

Tuần Cửu NHật

3

6

Tuần Cửu NHật

4

7

Tuần Cửu NHật

5

8

Tuần Cửu NHật

6

9

Tuần Cửu NHật

7

10

Tuần Cửu NHật

8

11

Tuần Cửu NHật

9

12

Tuần Cửu NHật

1

13

Tuần Cửu NHật

2

14

Tuần Cửu NHật

3

15

Tuần Cửu NHật

4

16

Tuần Cửu NHật

5

17

Tuần Cửu NHật

6

18

Tuần Cửu NHật

7

19

Tuần Cửu NHật

8

20

Tuần Cửu NHật

9

21

Tuần Cửu NHật

1

22

Tuần Cửu NHật

2

23

Tuần Cửu NHật

3

24

Tuần Cửu NHật

4

25

Tuần Cửu NHật

5

26

Tuần Cửu NHật

6

27

Tuần Cửu NHật

7

28

Tuần Cửu NHật

8

29

Tuần Cửu NHật

9

30

Tuần Cửu NHật

1

 

 

 

 

        Tháng Năm 2015

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

 

 

 

 

 

1

Tuần Cửu NHật

2

2

Tuần Cửu NHật

3

3

Tuần Cửu NHật

4

4

Tuần Cửu NHật

5

5

Tuần Cửu NHật

6

6

Tuần Cửu NHật

7

7

Tuần Cửu NHật

8

8

Tuần Cửu NHật

9

9

Tuần Cửu NHật

1

10

Tuần Cửu NHật

2

11

Tuần Cửu NHật

3

12

Tuần Cửu NHật

4

13

Tuần Cửu NHật

5

14

Tuần Cửu NHật

6

15

Tuần Cửu NHật

7

16

Tuần Cửu NHật

8

17

Tuần Cửu NHật

9

18

Tuần Cửu NHật

1

19

Tuần Cửu NHật

2

20

Tuần Cửu NHật

3

21

Tuần Cửu NHật

4

22

Tuần Cửu NHật

5

23

Tuần Cửu NHật

6

24

Tuần Cửu NHật

7

25

Tuần Cửu NHật

8

26

Tuần Cửu NHật

9

27

Tuần Cửu NHật

1

28

Tuần Cửu NHật

2

29

Tuần Cửu NHật

3

30

Tuần Cửu NHật

4

31

Tuần Cửu NHật

5

 

Tháng Sáu 2015

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

 

1

Tuần Cửu NHật

6

2

Tuần Cửu NHật

7

3

Tuần Cửu NHật

8

4

Tuần Cửu NHật

9

5

Tuần Cửu NHật

1

6

Tuần Cửu NHật

2

7

Tuần Cửu NHật

3

8

Tuần Cửu NHật

4

9

Tuần Cửu NHật

5

10

Tuần Cửu NHật

6

11

Tuần Cửu NHật

7

12

Tuần Cửu NHật

8

13

Tuần Cửu NHật

9

14

Tuần Cửu NHật

1

15

Tuần Cửu NHật

2

16

Tuần Cửu NHật

3

17

Tuần Cửu NHật

4

18

Tuần Cửu NHật

5

19

Tuần Cửu NHật

6

20

Tuần Cửu NHật

7

21

Tuần Cửu NHật

8

22

Tuần Cửu NHật

9

23

Tuần Cửu NHật

1

24

Tuần Cửu NHật

2

25

Tuần Cửu NHật

3

26

Tuần Cửu NHật

4

27

Tuần Cửu NHật

5

28

Tuần Cửu NHật

6

29

Tuần Cửu NHật

7

30

Tuần Cửu NHật

8

 

 

 

 

 

 

Tháng Bảy 2015

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

 

 

 

1

Tuần Cửu NHật

9

2

Tuần Cửu NHật

1

3

Tuần Cửu NHật

2

4

Tuần Cửu NHật

3

5

Tuần Cửu NHật

4

6

Tuần Cửu NHật

5

7

Tuần Cửu NHật

6

8

Tuần Cửu NHật

7

9

Tuần Cửu NHật

8

10

Tuần Cửu NHật

9

11

Tuần Cửu NHật

1

12

Tuần Cửu NHật

2

13

Tuần Cửu NHật

3

14

Tuần Cửu NHật

4

15

Tuần Cửu NHật

5

16

Tuần Cửu NHật

6

17

Tuần Cửu NHật

7

18

Tuần Cửu NHật

8

19

Tuần Cửu NHật

9

20

Tuần Cửu NHật

1

21

Tuần Cửu NHật

2

22

Tuần Cửu NHật

3

23

Tuần Cửu NHật

4

24

Tuần Cửu NHật

5

25

Tuần Cửu NHật

6

26

Tuần Cửu NHật

7

27

Tuần Cửu NHật

8

28

Tuần Cửu NHật

9

29

Tuần Cửu NHật

1

30

Tuần Cửu NHật

2

31

Tuần Cửu NHật

4

 

 

 

Tháng Tám 2015

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

 

 

 

 

 

 

1

Tuần Cửu NHật

5

2

Tuần Cửu NHật

6

3

Tuần Cửu NHật

7

4

Tuần Cửu NHật

8

5

Tuần Cửu NHật

9

6

Tuần Cửu NHật

1

7

Tuần Cửu NHật

2

8

Tuần Cửu NHật

3

9

Tuần Cửu NHật

4

10

Tuần Cửu NHật

5

11

Tuần Cửu NHật

6

12

Tuần Cửu NHật

7

13

Tuần Cửu NHật

8

14

Tuần Cửu NHật

9

15

Tuần Cửu NHật

1

16

Tuần Cửu NHật

2

17

Tuần Cửu NHật

3

18

Tuần Cửu NHật

4

19

Tuần Cửu NHật

5

20

Tuần Cửu NHật

6

21

Tuần Cửu NHật

7

22

Tuần Cửu NHật

8

23

Tuần Cửu NHật

9

24

Tuần Cửu NHật

1

25

Tuần Cửu NHật

2

26

Tuần Cửu NHật

3

27

Tuần Cửu NHật

4

28

Tuần Cửu NHật

5

29

Tuần Cửu NHật

6

30

Tuần Cửu NHật

7

31

Tuần Cửu NHật

8

 

 

 

 

 

 

 

Tháng Chín 2015

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

 

 

1

Tuần Cửu NHật

9

2

Tuần Cửu NHật

1

3

Tuần Cửu NHật

2

4

Tuần Cửu NHật

3

5

Tuần Cửu NHật

4

6

Tuần Cửu NHật

5

7

Tuần Cửu NHật

6

8

Tuần Cửu NHật

7

9

Tuần Cửu NHật

8

10

Tuần Cửu NHật

9

11

Tuần Cửu NHật

1

12

Tuần Cửu NHật

2

13

Tuần Cửu NHật

3

14

Tuần Cửu NHật

4

15

Tuần Cửu NHật

5

16

Tuần Cửu NHật

6

17

Tuần Cửu NHật

7

18

Tuần Cửu NHật

8

19

Tuần Cửu NHật

9

20

Tuần Cửu NHật

1

21

Tuần Cửu NHật

2

22

Tuần Cửu NHật

3

23

Tuần Cửu NHật

4

24

Tuần Cửu NHật

5

25

Tuần Cửu NHật

6

26

Tuần Cửu NHật

7

27

Tuần Cửu NHật

8

28

Tuần Cửu NHật

9

29

Tuần Cửu NHật

1

30

Tuần Cửu NHật

2

 

 

 

 

 

Tháng Mười 2015

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

 

 

 

 

1

Tuần Cửu NHật

3

2

Tuần Cửu NHật

4

3

Tuần Cửu NHật

5

4

Tuần Cửu NHật

6

5

Tuần Cửu NHật

7

6

Tuần Cửu NHật

8

7

Tuần Cửu NHật

9

8

Tuần Cửu NHật

1

9

Tuần Cửu NHật

2

10

Tuần Cửu NHật

3

11

Tuần Cửu NHật

4

12

Tuần Cửu NHật

5

13

Tuần Cửu NHật

6

14

Tuần Cửu NHật

7

15

Tuần Cửu NHật

8

16

Tuần Cửu NHật

9

17

Tuần Cửu NHật

1

18

Tuần Cửu NHật

2

19

Tuần Cửu NHật

3

20

Tuần Cửu NHật

4

21

Tuần Cửu NHật

5

22

Tuần Cửu NHật

6

23

Tuần Cửu NHật

7

24

Tuần Cửu NHật

8

25

Tuần Cửu NHật

9

26

Tuần Cửu NHật

1

27

Tuần Cửu NHật

2

28

Tuần Cửu NHật

3

29

Tuần Cửu NHật

4

30

Tuần Cửu NHật

5

31

Tuần Cửu NHật

6

 

 

Tháng Mười Một 2015

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

 

 

 

 

 

 

 

1

Tuần Cửu NHật

7

2

Tuần Cửu NHật

8

3

Tuần Cửu NHật

9

4

Tuần Cửu NHật

1

5

Tuần Cửu NHật

2

6

Tuần Cửu NHật

3

7

Tuần Cửu NHật

4

8

Tuần Cửu NHật

5

9

Tuần Cửu NHật

6

10

Tuần Cửu NHật

7

11

Tuần Cửu NHật

8

12

Tuần Cửu NHật

9

13

Tuần Cửu NHật

1

14

Tuần Cửu NHật

2

15

Tuần Cửu NHật

3

16

Tuần Cửu NHật

4

17

Tuần Cửu NHật

5

18

Tuần Cửu NHật

6

19

Tuần Cửu NHật

7

20

Tuần Cửu NHật

8

21

Tuần Cửu NHật

9

22

Tuần Cửu NHật

1

23

Tuần Cửu NHật

2

24

Tuần Cửu NHật

3

25

Tuần Cửu NHật

4

26

Tuần Cửu NHật

5

27

Tuần Cửu NHật

6

28

Tuần Cửu NHật

7

29

Tuần Cửu NHật

8

30

Tuần Cửu NHật

9

 

 

 

 

 

 

 

Tháng Mười Hai 2015

 

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

 

 

1

Tuần Cửu NHật

1

2

Tuần Cửu NHật

2

3

Tuần Cửu NHật

3

4

Tuần Cửu NHật

4

5

Tuần Cửu NHật

5

6

Tuần Cửu NHật

6

7

Tuần Cửu NHật

7

8

Tuần Cửu NHật

8

9

Tuần Cửu NHật

9

10

Tuần Cửu NHật

1

11

Tuần Cửu NHật

2

12

Tuần Cửu NHật

3

13

Tuần Cửu NHật

4

14

Tuần Cửu NHật

5

15

Tuần Cửu NHật

6

16

Tuần Cửu NHật

7

17

Tuần Cửu NHật

8

18

Tuần Cửu NHật

9

19

Tuần Cửu NHật

1

20

Tuần Cửu NHật

2

21

Tuần Cửu NHật

3

22

Tuần Cửu NHật

4

23

Tuần Cửu NHật

5

24

Tuần Cửu NHật

6

25

Tuần Cửu NHật

7

26

Tuần Cửu NHật

8

27

Tuần Cửu NHật

9

28

Tuần Cửu NHật

1

29

Tuần Cửu NHật

2

30

Tuần Cửu NHật

3

31

Tuần Cửu NHật

4

 

 

 

 


     Tham dự đầy đủ Tuần Cửu Nhật Lòng Thương Xót từ ngày Thứ Sáu Tuần Thánh - Xưng tội, rước lễ, cầu nguyệnn theo ý Đức Thánh Cha.


Hôm nay, con hãy đem đến cho Ta toàn thể nhân loại, cách riêng các kẻ tội lỗi, và dìm họ trong đại dương Lòng Thương Xót của Ta. Làm vậy là con an ủi Ta trong nỗi buồn phiền cay đắng do sự hư mất của các linh hồn. 

Ôi! Chúa Giêsu giàu lòng thương xót, bản tính của Thiên Chúa là giàu lòng trắc ẩn, yêu thương tha thứ. Xin Chúa đừng nhìn đến tội lỗi chúng con, mà hãy nhìn đến lòng tín thác chúng con đặt cả vào lượng từ bi nhân hậu hải hà của Chúa. Xin hãy đón nhận hết thảy chúng con trong Trái Tim từ bi lân mẫn của Chúa. Đừng bao giờ để chúng con lìa thoát khỏi đó, chúng con cầu xin điều này, nhờ tình yêu kết hợp Chúa làm một với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. 

Lạy Chúa Cha Hằng Hữu, xin Cha ghé mắt xót thương đến toàn thể nhân loại, cách riêng các tội nhân khốn khổ được ấp ủ trong Trái Tim vô cùng lân tuất của Chúa Giêsu. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Người, xin Cha bày tỏ lòng thương xót của Cha cho chúng con, để chúng con ngợi khen quyền năng tối thượng Lòng Thương Xót của Cha đến muôn đời. Amen. 


Hôm nay, con hãy đem đến cho Ta linh hồn các linh mục và tu sĩ, dìm họ trong Lòng Thương Xót hải hà của Ta. Chính họ là những nguời đem đến cho Ta nghị lực để gánh chịu cuộc Khổ Nạn đầy cay đắng của Ta. Họ là những máng chuyển để Lòng Thương Xót của Ta tuôn chảy xuống trên toàn thể nhân loại. 

Ôi! Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót, căn nguyên mọi sự tốt lành, xin Chúa gia tăng ơn thánh cho các linh mục, tu sĩ nam nữ hiến dâng cuộc đời phục vụ Chúa, ngõ hầu họ có khả năng thực hiện các nghĩa cử từ bi bác ái cho xứng đáng, và để mọi người thấy việc họ làm mà tôn vinh Thiên Chúa là Cha đầy Lòng Thương Xót đang ngự trên trời. 

Lạy Cha Hằng Hữu, xin ghé mắt xót thương đến đoàn người được tuyển chọn trong vườn nho của Cha, và ban cho các linh hồn những linh mục tu sĩ nam nữ này sức mạnh ơn lành của Cha. Vì tình yêu của Trái Tim Con Cha là nơi họ được ấp ủ, xin Cha ban cho họ quyền năng và ánh sáng của Cha để họ có khả năng dẫn dắt kẻ khác trên đường cứu độ, và cùng nhau ca ngợi Lòng Thương Xót vô biên của Cha đến muôn đời. Amen. 


Hôm nay, con hãy đem đến cho Ta hết thảy những tâm hồn đạo đức và trung nghĩa, dìm họ trong đại dương thương xót của Ta. Các linh hồn này đem lại niềm an ủi cho Ta trên Đường Thập Giá. Chính họ là những giọt nước an ủi giữa đại dương cay đắng của Ta. 

Lạy Chúa Giêsu Rất Xót Thương, từ kho tàng thương xót của Chúa, Chúa ban dồi dào các ân huệ cho từng người và mọi người chúng con. Xin hãy đón nhận chúng con vào Trái Tim Rất Xót Thương của Chúa, và đừng bao giờ để chúng con lìa thoát khỏi đó. Chúng con cầu xin ơn này nhân vì Tình Yêu rất mực kỳ diệu Trái Tim Chúa đang bừng cháy mãnh liệt đối với Cha trên trời.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin ghé mắt từ bi đoái thương đến các linh hồn trung nghĩa, họ là gia nghiệp của Con Chí Thánh Cha. Vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Người, xin Cha chúc lành và bảo bọc che chở họ luôn mãi. Như thế, họ không thiếu sót trong lòng mến và không đánh mất kho tàng đức tin thánh thiện; nhưng được cùng các Thiên Thần và các Thánh tôn vinh Lòng Thương Xót vô bờ bến của Cha đến muôn đời. Amen. 


Hôm nay, con hãy đem đến Ta những người ngoại giáo và những kẻ chưa nhận biết Ta. Ta đã nghĩ đến họ trong cuộc khổ nạn đắng cay của Ta. Lòng nhiệt thành mai sau của họ sẽ an ủi Trái Tim Ta. Con hãy dìm họ trong đại dương Lòng Thương Xót của Ta. 

Lạy Chúa Giêsu rất mực xót thương, Chúa là ánh sáng chiếu soi toàn thế giới. Xin hãy tiếp nhận vào nơi nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi của Chúa, linh hồn các kẻ ngoại giáo và những ai chưa nhận ra Chúa. Nguyện xin ánh sáng ân phúc của Chúa chiếu soi họ để cả họ nữa cũng được cùng với chúng con tôn vinh Lòng Thương Xót kỳ diệu của Chúa. Xin đừng để họ lìa khỏi nơi nương náu là Trái Tim vô cùng từ bi lân ái của Chúa. 

Lạy Cha Hằng Hữu, xin Cha ghé mắt đoái nhìn linh hồn những người ngại giáo và những ai đến giờ này chưa nhận biết Cha, nhưng vẫn được ấp ủ trong Trái Tim vô cùng từ bi lân ái của Chúa Giêsu. Xin Cha lôi kéo họ về với ánh sáng Phúc Âm, cho họ hiểu biết được yêu mến Cha là hạnh phúc lớn lao dường bao. Xin ban cho họ cũng đuợc yêu mến Cha để họ cũng được tung hô Lòng Thương Xót Cha đến muôn đời. Amen. 


Hôm nay, con hãy đem đến Ta linh hồn những người ly giáo và lạc giáo. Con hãy dìm họ trong đại dương thương xót của Ta. Khi Ta chịu khổ nạn xót xa cay đắng, chính họ đã xé nát Thân Mình và Trái Tim Ta, tức là Giáo Hội. Khi nào họ trở về hiệp nhất với Giáo Hội, lúc đó các thương tích của Ta sẽ được lành lặn; và như thế, họ làm dịu bớt cuộc Khổ Nạn của Ta. 

Ôi Chúa Giêsu rất mực xót thương, Chúa chính là sự Toàn Thiện. Chúa không hề từ chối những ai tìm kiếm ánh sáng của Chúa. Xin đón nhận vào nơi nương ẩn trong Trái Tim vô cùng từ bi lân mẫn của Chúa linh hồn của những người lạc giáo và ly giáo. Xin hãy lấy ánh sáng Chúa lôi kéo họ đến sự hiệp nhất với Hội Thánh. Đừng để họ lìa thoát khỏi Trái Tim từ bi lân mẫn vô bờ của Chúa; nhưng xin cho họ cũng được tôn vinh lòng quảng đại xót thương của Chúa. 

Lạy Cha Hằng Hữu, xin Cha ghé mắt nhìn đến linh hồn những người lạc giáo và ly giáo, những người đã từng phung phí các ơn lành và lạm dụng các ân sủng Cha trong sự cố chấp lầm lạc. Xin Cha đừng nhìn dến các lầm lỗi của họ, một hãy nhìn đến tình yêu của Con Yêu Dấu Cha, và cuộc Khổ Nạn cay đắng mà vì họ Người đã gánh chịu, bởi vì họ cũng được ấp ủ trong Trái Tim vô cùng từ bi lân ái của Chúa Giêsu. Nguyện xin Cha hãy làm cho họ được sớm quay về để cùng được tôn vinh lòng thương xót cao cả của Cha đến muôn đời. Amen. 


Hôm nay, con hãy đem đến Ta các tâm hồn hiền hòa, khiêm tốn và những tâm hồn trẻ thơ, hãy nhận chìm họ vào đại dương thương xót của Ta. Những tâm hồn này giống Trái Tim Ta hơn hết. Họ đã thêm nghị lực cho Ta trong cơn hấp hối đắng cay. Ta thấy họ như những Thiên Thần trần thế chầu quanh các bàn thờ của Ta. Ta đổ tràn trên họ những dòng thác ân sủng. Duy những tâm hồn khiêm nhường mới có khả năng đón nhận ân huệ của Ta. Với lòng tín nhiệm, Ta đặc biệt yêu thích những tâm hồn đó. 

Ôi! Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót, Chúa phán: Hãy học nơi Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường (Mt 11:29). Xin đón nhận vào nơi nương náu trong Trái Tim từ bi lân mẫn của Chúa mọi tâm hồn hiền hoà, khiêm tốn, cùng các tâm hồn trẻ thơ. Những tâm hồn này khiến cả thiên đàng ngây ngất và được Cha trên trời đặc biệt yêu thương. Họ như bó hoa thơm ngát trước ngai Thiên Chúa. Chính Người vui thích hương thơm của họ. 

Lạy Chúa Giêsu, các linh hồn này có nơi nương náu vĩnh viễn trong Trái Tim từ bi vô cùng lân mẫn của Chúa và không ngừng hát lên bài ca yêu thương và lòng lân tuất của Chúa. 

Lạy Cha Hằng Hữu, xin Cha ghé mắt nhìn đến các linh hồn hiền lành khiêm nhường và tâm hồn các trẻ thơ đang nương náu trong Trái Tim từ bi lân mẫn của Chúa Giêsu. Các tâm hồn này rất giống Con Cha. Hương thơm của họ từ trần gian tỏa bay đến tận ngai Cha ngự. 

Ôi, lạy Cha giàu Lòng Thương Xót và tốt lành, nhân vì lòng Cha yêu thương các linh hồn đó và lấy làm vui thỏa khi đón nhận họ, xin Cha chúc lành cho toàn thế giới, để hết thảy các linh hồn cùng ngợi ca Lòng Thương Xót của Cha đến muôn đời. Amen. 


Hôm nay, con hãy đem đến Ta những linh hồn đặc biệt sùng kính và tôn vinh Lòng Thương Xót của Ta rồi dìm họ vào Lòng Thương Xót của Ta. Những linh hồn này đau xót cảm thương cuộc khổ nạn của Ta và đi sâu vào trong tâm trí của Ta. Họ là những hình ảnh sống động của Trái Tim từ bi lân mẫn của Ta. Những linh hồn đó sẽ toả sáng đặc biệt ở đời sau. Không một ai trong họ sẽ sa hỏa ngục. Ta sẽ bảo vệ họ từng người một cách đặc biệt vào giờ lâm chung. 

Ôi! Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót, Trái Tim Chúa chính là Tình Yêu. Xin Chúa đón nhận vào nơi nương náu trong Trái Tim vô cùng từ ái của Chúa, các linh hồn đặc biệt tán dương và sùng kính Lòng Thương Xót cao cả của Chúa. Những linh hồn này được mạnh sức nhờ quyền năng của chính Thiên Chúa. Giữa mọi thử thách và chống đối, họ vẫn tiến bước nhờ tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa. 
Lạy Chúa Giêsu, cùng hiệp nhất với Chúa, họ gánh vác toàn thể loài người trên vai. Những linh hồn này sẽ không bị phán xử nghiêm khắc, trái lại, Lòng Thương Xót của Chúa sẽ bao bọc khi họ từ giã cõi đời này. 

Lạy Cha Hằng Hữu, xin Cha ghé mắt nhìn đến các tâm hồn luôn tôn vinh và sùng kính căn tính cao cả nhất của Cha là Lòng Thương Xót vô biên, họ được ấp ủ trong Trái Tim vô cùng từ bi lân mẫn của Chúa Giêsu. Những linh hồn này chính là Tin Mừng sống động, tay họ đầy ắp các việc lành phúc đức và lòng họ tràn đầy niềm hoan lạc, họ luôn ca ngợi Lòng Thương Xót của Cha. 
Lạy Đấng Tối Cao, con nài xin Cha hãy tỏ tình thương xót của Cha theo như niềm hy vọng tin tưởng họ đặt nơi Cha. Xin Cha hãy thực hiện lời Chúa Giêsu đã hứa: Đích thân Ta sẽ bảo vệ những tâm hồn sùng kính Lòng Thương Xót vô bờ của họ như bảo vệ vinh quang của Ta trong suốt cuộc sống của họ, cách riêng vào giờ lâm chung. 


Hôm nay, con hãy đem đến Ta các linh hồn trong Luyện ngục, dìm họ trong hố thẳm Lòng Thương Xót của Ta. Hãy để những dòng suối Máu Thánh Ta làm dịu mát ngọn lửa hồng đang thiêu đốt họ. Những linh hồn ấy đều được Ta hết dạ thương yêu. Họ phải đền trả phép công bằng của Ta. Chính chúng con mới đủ khả năng đem lại sự giải thoát cho họ. Con hãy lấy mọi ân xá từ kho tàng Hội Thánh của Ta đem trao lại cho các linh hồn đó. Ôi, nếu con biết được những cực hình mà họ phải chịu đựng, chắc con sẽ không ngừng đem cho họ những của bố thí thiêng liêng để đền trả phép công bằng của Ta. 

Ôi! Chúa Giêsu giàu Lòng Thương Xót, chính Chúa đã nói rằng Chúa chỉ muốn Lòng Thương Xót mà thôi, vì thế con xin đem vào nơi nương náu Trái Tim từ bi vô biên của Chúa tất cả các linh hồn trong Luyện ngục, những linh hồn rất yêu quý của Chúa mà nay đang phải đền trả phép công thẳng của Chúa. Ước gì dòng Máu cùng Nước tuôn vọt từ Trái Tim Chúa dập tắt ngọn lửa chốn Luyện hình để từ nơi đó quyền năng của Lòng Thương Xót Chúa được ca ngợi. 

Lay Cha Hằng Hữu, xin Cha ghé mắt đoái nhìn các linh hồn đang đau khổ trong chốn Luyện hình, đó là những linh hồn được ôm ấp trong Trái Tim vô cùng từ bi lân mẫn của Chúa Giêsu. Con nài xin Cha, cậy nhờ cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giêsu, Con Cha, và vì muôn nỗi đắng cay ngập tràn linh hồn Cực Thánh Người, xin Cha hãy tỏ Lòng Thương Xót của Cha cho các linh hồn đang bị phán xét công minh. 
Xin Cha ghé mắt đoái nhìn các linh hồn qua những thương tích của Con Yêu Dấu Cha mà thôi, bởi lẽ chúng con tin chắc lòng nhân hậu xót thương của Cha không hề giới hạn. Amen. 


Hôm nay, con hãy đem đến Ta những linh hồn nguội lạnh, dìm họ vào hố thẳm Lòng Thương Xót của Ta. Các linh hồn này gây thương tích nhức nhối nhất cho Trái Tim Ta. Linh hồn Ta đã phải chịu đựng nỗi ngao ngán cay cực tại Vườn Cây Dầu vì những linh hồn nguội lạnh này. Chính họ là nguyên do khiến Ta phải thốt lên: Lạy Cha, xin hãy cất chén đắng này, nhưng đừng bao giờ theo ý con mà theo ý Cha. Hy vọng cuối cùng để họ được cứu vớt là biết chạy đến với Lòng Thương Xót của Ta.

Ôi! Chúa Giêsu vô cùng từ bi lân mẫn, đích thân Chúa là Lòng Thương Xót. Con xin đem các linh hồn nguội lạnh vào nơi nương náu trong Trái Tim từ bi lân mẫn của Chúa. Trong ngọn lửa tình yêu tinh tuyền của Chúa, xin hãy làm cho các linh hồn tẻ lạnh như những xác chết khiến Chúa ngao ngán cùng cực dường ấy, được bừng cháy lên lần nữa. 

Lạy Chúa Giêsu vô cùng lân ái, xin hãy tỏ quyền năng Lòng Thương Xót Chúa mà kéo họ về với tình yêu nồng nàn của Chúa. Xin Chúa ban cho họ tặng ân tình yêu thánh thiện, vì không có gì vượt quá quyền năng của Chúa. 
Lạy Cha Hằng Hữu, xin Cha ghé mắt từ nhân nhìn đến các tâm hồn nguội lạnh, những người dù sao cũng đã được ôm ấp trong Trái Tim vô cùng từ bi lân mẫn của Chúa Giêsu. 

Ôi! Lạy Cha Xót Thương, cậy vì cuộc Khổ Nạn đắng cay của Con Yêu Dấu Cha, và cậy nhờ cơn hấp hối trong 3 tiếng đồng hồ trên thập giá, xin Cha cho họ cũng được tôn vinh Lòng Thương Xót sâu thẳm của Cha. Amen.

                     Xin trở lại ....Lòng Thương Xót Chúa